Onze audits zijn objectieve onderzoeken die blootleggen in welke mate het te auditeren onderdeel overeenstemt met de daarvoor geldende norm. Daarom wordt Panthera BV regelmatig ingeschakeld om zowel binnen het werkgebied van de ICT als dat van de Online Marketing audits uit te voeren.

De meest voorkomende reden waarom wij gevraagd worden om onze audits uit te voeren, is om het management van de opdrachtgever te ondersteunen bij het bepalen van haar beleid. Men wil op basis van objectieve, onafhankelijke en complete gegevens tot een goede beslissing kunnen komen. Er is soms echter ook sprake van het moeten voldoen aan eisen van derden, onderdelen willen voorbereiden op verkoop of het gebruik van een audit als klankbord voor een projectteam of een afdeling zelf.

Om welke reden dan ook ingegeven, een audit draagt altijd bij aan een verdere professionalisering van de organisatie. Medewerkers worden immers door audits gestimuleerd om na te denken over hun werk en gemotiveerd om dit te verbeteren.

De audit van een ICT afdeling

Als ondernemer vraagt u zich vanzelfsprekend wel eens af hoe het gesteld is met de kwaliteit en/of effectiviteit van uw ICT afdeling. Werken er niet teveel mensen? Kloppen de werkprocessen wel? Worden er wel de beste keuzes voor de organisatie gemaakt? Is wat zij aanbevelen eigenlijk echt wel zo goed? Maar ook de afdeling zelf kan natuurlijk een audit laten uitvoeren om aan te tonen waar zij staat.

Wanneer wij een audit op uw ICT afdeling uitvoeren, onderzoeken wij de maturiteit van deze afdeling op een vijftal aandachtsgebieden:

  • De organisatiestructuur
  • De werkprocessen
  • De informatiesystemen
  • De technische infrastructuur
  • De onderliggende contracten en andere verbintenissen

Het kan ook voorkomen dat u slechts een deel van deze aandachtsgebieden onderzocht wilt hebben. Bijvoorbeeld of de door uw organisatie afgesloten contracten met ICT leveranciers nog wel van deze tijd zijn en voldoende dekking bieden, maar ook niet meer kosten dan strikt noodzakelijk.

De audit van de ICT techniek

Als ondernemer weet u dat u van onze wetgever aan een aantal eisen moet voldoen, maar u wilt ook zelf de zaken goed aanpakken en uw klantbelangen beschermen. U vraagt zich daarom vanzelfsprekend wel eens af hoe het gesteld staat met de veiligheid en betrouwbaarheid van uw ICT omgeving. Is de kans op digitaal inbreken echt zo klein als beweerd wordt? Maken we de back-ups wel zo, dat ze ook daadwerkelijk te gebruiken zijn wanneer dit nodig is?

De onafhankelijke consultants van Panthera brengen dit snel voor u in kaart en bieden concrete oplossingen voor dit type ICT vraagstukken. Hierdoor kunt u risico’s tegengaan en zaken oplossen voordat zich problemen voordoen.

Auditing van Panthera van ICT onderdelen richt zich op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van onder andere de betrouwbaarheid, beveiliging, effectiviteit en efficiency van de aanwezige informatiesystemen, maar ook op de technische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Een audit van een ICT project

ICT Projecten hoeven niet anders te verlopen dan verwacht en de projectresultaten, vaak in de vorm van producten of functionaliteiten, hoeven niet anders te werken dan waarvoor ze ontworpen zijn. Maar ook als dat niet het geval is, kan auditing een helpende hand bieden. Ze legt de vinger op de juiste plek en helpt te zoeken naar een goede oplossing voor alle betrokken partijen.

Onze consultants zijn ook bekend met de interessante werkgebieden van risicomanagement en securitymanagement. Dat is nodig, want niet alleen opleveren wat afgesproken is binnen het afgesproken budget en binnen de gestelde periode kunnen criteria zijn, maar ook de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de veiligheid van uw ICT omgeving. Al deze perspectieven zijn vanzelfsprekend van groot belang voor uw bedrijfsvoering. U begrijpt dat een zekere mate van juridische kennis op dit gebied dan ook een wezenlijk selectiecriteria voor onze mensen is.

We kunnen bemiddelen in geschillen en doen dat meestal vanuit de afnemerszijde, maar het komt ook voor dat een aanbieder behoefte heeft aan een onafhankelijke audit om daarmee aan te kunnen tonen dat bijvoorbeeld de vertraging binnen een project of een budgetoverschrijding wel degelijk acceptabel is.

Een audit van een online marketing project

Als ondernemer wilt u weten of de investering in online activiteiten juist is (geweest). Maar u kunt moeilijk vergelijken en de meeste gegevens waarover u beschikt worden u aangereikt door partijen die hierin zelf belangen hebben.

Online Auditing wijkt in wezen niet sterk af van IT Auditing. Bij Online Auditing richten wij ons echter op het meten van de vooraf vastgelegde targets van online activiteiten. Daarnaast kunnen we vooraf onderzoeken of media inkoop voorstellen marktconform zijn, en de te verwachtte resultaten zullen kunnen gaan opleveren. We benchmarken voorstellen en offertes en maken bijzondere afwijkingen snel helder.

De Online Auditing van Panthera richt zich op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de veiligheid, risico’s, targets en resultaten van online activiteiten. We kijken naar de organisatie van het voortbrengingsproces en de techniek van de onderliggende systemen. Online Auditing kan vanzelfsprekend worden ingezet om tevens de diensten en leveringen van derden te toetsen en/of te beoordelen.

Een audit van een dienst(verlener)

Juist omdat in het land der blinden eenoog koning is, is het vaak raadzaam om de koning soms te controleren op de aanwezigheid van beide ogen. Het doel van onze dienst of dienstverleners auditing is dan ook dat u meer zekerheid krijgt over de mate waarin de verantwoordelijke persoon of partij die u ICT omgeving onder zijn hoede heeft, dit ook daadwerkelijk echt goed onder controle heeft.

Onze consultants houden zich bezig met het beoordelen van de dienst die door de dienstverlener aan u wordt geleverd met betrekking tot de informatievoorziening of online marketing. Aan de hand van vastgestelde normen beoordelen wij niet alleen of deze dienst goed past bij uw bedrijf en of deze ook op dusdanig niveau wordt aangeboden, we verdiepen ons ook in de achterliggende contracten en afspraken en bijvoorbeeld het budget wat met de dienstverlening gemoeid gaat.

Het doel is om u objectief te informeren over de dienstverlener en diens diensten die aan u geleverd worden. Soms moeten wij onze opdrachtgevers waarschuwen dat bepaalde normen niet gehaald worden, en spelen wij een rol in het verhogen van de prestatie. Door op een later tijdstip de audit op deze punten te herhalen, blijft de kwaliteit en efficiëntie in de dienstverlening door de auditor gewaarborgd.

Onze conclusies worden daarom vaak voorzien van advies om bepaalde delen van de dienstverlening te optimaliseren en in een enkel geval om de relatie met de dienstverlener te beëindigen. Is dat laatste het geval, en u daar prijs op stelt, helpen wij u onafhankelijk een andere partij te vinden die wel aan de gestelde normen kan en wil voldoen.

Een document review

Een review gebruiken wij als een beoordeling van de aanwezige documentatie. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over de juistheid en compleetheid van Service Level Agreements, overdrachten, project documentatie, het contractbeheer, ingediende functionele beschrijvingen of technische documentatie.

Onderschat het belang van goede documentatie niet! In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt, totdat er geschillen ontstaan of kennis verdwenen is uit de organisatie  door vertrek van medewerkers.

Een quick scan

Een quick scan is niets meer of minder als een audit met minder diepgang. Dezelfde zaken worden onderzocht als bij een audit, maar we gaan er minder diep op in. Quick scans blijken vaak uitstekende indicatoren op te leveren om snel te weten te komen waar dingen waarschijnlijk wel goed lopen, en welke dingen beter zouden moeten kunnen.

Al onze audits zijn dan ook als quick scan uit te voeren. In sommige gevallen kunnen al binnen enkele uren de eerste uitspraken worden gedaan. Dat een quick scan niet zelden wordt opgevolgd door een meer gedetailleerd onderzoek op deelgebieden, zal u daarbij niet verbazen.